Algemene voorwaarden Autolya

Toegang tot Autolya.com impliceert de volledige aanvaarding van onze hieronder staan ​​omschreven:
*) Bescherming van persoonsgegevens (bescherming van de wetgevingen van de persoonlijke levenssfeer) :
*)Bescherming van persoonsgegevens (bescherming van de wetgevingen van de persoonlijke levenssfeer) : De persoonlijke gegevens die worden verzameld door Autolya.com blijven het volledige eigendom van de Vennootschap en in geen geval kan worden verstrekt wanneer overgebracht naar onze partners, waar derden.                                  Eenieder kan ook uitschakelen zijn rekening en trekken www.autolya.com informatie via onze website, en weer opent indien zij dat wenst.
Alle benodigde informatie is strikt vertrouwelijk en beveiligd door een high-tech systeem om ervoor te zorgen dat uw informatie wordt gecodeerd op een veilige manier worden verzonden over het internet. Ze blijven het volledige eigendom van Autolya.com, zullen ze niet worden verkocht, geruild of overgedragen aan derden. Echter, Autolya.com is in perfecte overeenstemming met de nationale wetten. En in overeenstemming met de toepasselijke nationale recht, kan haar recht Autolya.com toegang tot bestanden en account, en het recht om deze te corrigeren, te verwijderen informatie over zichzelf of gewoon weigeren om een rekening te openen.

Bescherming van de financiële gegevens:

Autolya.com heeft geen toegang tot uw financiële gegevens. Alleen uw betaling operators (Epay.dz, bankkaart, Visa, Master Card, EpayPal ...) hebben toegang tot deze informatie. Deze worden geregeld betalingsinstellingen en zij zullen de bescherming van uw gegevens en uw belangen.


Rol Autolya.com

De rol van Autolya. Com is in staat om beide partijen (verkoper, koper) te benaderen om een ​​commerciële transactie uit te voeren via onze website www.autolya.com. Autolya.com is nooit partij bij een commerciële transactie tussen de verkoper en de koper. Autolya.com handelt uitsluitend als tussenpersoon van een overeenkomst indenture overeenstemming bereikt over een transactie tussen de koper en de verkoper. De verkoper en de koper zijn zelf verantwoordelijk voor hun transacties. Indien overeenstemming over een commerciële transactie heeft plaats via Autolya.com, zei dat de overeenkomst verbindt zowel de koper als de verkoper. De koper is verplicht het overeengekomen bedrag te betalen en de verkoper is verplicht het materiaal te leveren in kwestie (voertuig, auto, vrachtwagen, bus, motorfiets ...) in de beschreven voorwaarde voor de transactie is gesloten.


Beperking van aansprakelijkheid:

Autolya.com is in geen geval verantwoordelijk voor het verkochte materiaal noch voor de betaling ervan, noch voor wat gebeurt tussen de twee ontvangende partijen met betrekking tot de staat van de transactie of hun gedrag, noch voor verkeerde informatie of voor informatie met een beledigend karakter die wordt verspreid op onze site. Autolya.com is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt geleverd door de verkoper of de koper met betrekking tot het verkochte of gekochte materiaal of de verkochte of gekochte voertuigen, noch met betrekking tot de betalingen, de al dan niet levering van het verkochte of gekochte materiaal. Autolya.com is ook niet verantwoordelijk voor de solvabiliteit van de kopers noch voor de eerlijkheid van de verkopers. Autolya.com is in geen geval verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse storingen of defecten allerhande, van het materiaal, de betaling, schade allerhande die voortvloeit uit of betrekking heeft op fouten of onachtzaamheden te wijten aan Autolya.com, noch voor daaruit volgende zichtbare of onzichtbare gebreken van het materiaal, noch voor technische fouten van het product, Autolya.com sluit onder andere elke vorm van garantie uit. Autolya.com is niet verantwoordelijk voor enig financieel of commercieel verlies, noch voor elke aanslag op de reputatie, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiende uit uw gebruik van onze site www.autolya.com. De verkoper en de koper verklaren dat de commerciële transactie uitsluitend wordt afgesloten tussen de twee partijen, te weten de verkoper en de koper, en in geen geval is Autolya.com daarbij betrokken. Ze verklaren ook dat de transactie hun zaak is, en (koper, verkoper) verzaken aan elk verhaal voor de rechtbank tegen Autolya.com . Autolya.com is dus niet aansprakelijk in gevallen van overmacht, met inbegrip van situaties waarover Autolya.com geen controle heeft.

Autolya.com behoudt zich het recht voor om zijn voorwaarden te wijzigen. Wij raden de verkoper en de koper dus aan om vóór elke betaling of levering van het materiaal zich te vergewissen van de solvabiliteit van de koper en deze te controleren, alsook de conformiteit van het materiaal en de documenten, de conformiteit van de bankcheques, de conformiteit van de bankbiljetten, de algemene staat van het materiaal of van het voertuig, zoals beschreven in het aanbod, en de staat van de mechaniek, de elektrische uitrusting, de motor, de carrosserie, de remmen … te controleren. Autolya.com wijst elke aansprakelijkheid af in het geval van ongeoorloofd of onwettig verkeerd gebruik.


Inschrijvingsvoorwaarden :

Elke gebruiker die onze site bezoekt, moet ouder zijn dan 18 jaar en meerderjarig in het land waar hij woont. Autolya.com behoudt zich het recht voor om de gebruiker te schorsen /of te schrappen als het gedrag van de gebruiker niet overeenstemt met de regels van Autolya.com en met de van kracht zijnde nationale wetten. De gebruiker van deze site erkent dat zijn inhoud geen inbreuk pleegt op enige wet en in overeenstemming is met de van kracht zijnde nationale regels en wetten. Wie verkeerde informatie geeft of informatie waardoor de bestemmeling een fout zou maken, wordt geweigerd voor inschrijving. Het is ook verboden om beledigingen te uiten. Autolya.com behoudt zich het recht voor om gebruikers de toegang te ontzeggen zonder daarvoor een verklaring te geven, of om andere bijzondere voorwaarden te bepalen voor de goedkeuring van een gebruiker. Autolya.com behoudt zich het recht voor om zijn voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Het is verboden om materiaal in het algemeen en voertuigen in het bijzonder in te schrijven in naam van derden, zonder daartoe te beschikken over een geldige bevoegdverklaring (volmacht).


Gebruikswijze en beste bieder :

De gebruiker die na afloop van het aanbod het beste bod voor het gekozen product heeft geplaatst, is de winnaar van dit bod. In het geval het bod wordt betwist of niet aanvaard door de betrokken deelnemers, wordt een nieuw bod geopend gedurende een periode die gelijk is aan de oorspronkelijke periode. Autolya.com behoudt zich het recht voor om de kalender voor biedingen te annuleren of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Inloggen

U bent niet geregistreerd?Meld je nu aan!

Wachtwoord vergeten?